Er du interessert i golf og ønsker å berike vårt nærmiljø med et miljøskapende aktivitetstilbud? Da inviteres du herved til møte for å stifte ny Golfklubb i Aurskog-Høland kommune.
Møtet vil bli avholdt i Aurskoghallen/»klubbhuset»,
 2 etasje.
Tirsdag 5.12, kl 19oo.
Målsetningen med møtet er å stifte en klubb som kan søke opptak i Norges idrettsforbund,Olympiske komite og Norges Golfforbund, og som fortsatt kan tilby golfspill på Aurskog Golfpark.
SAKSLISTE
1.Åpning og orientering om bakgrunnen for møtet v/Inger-Lise M.Nøstvik.
2.Godkjenning av innkalling og saksliste.
3.Valg av møteleder,protokollfører og 2 til å underskrive protokollen.
4.Orientering fra driftsselskapet
 v/Morthen Bakke.
5.Behandle forslag om å stifte golfklubb og å søke opptak i NIF/NGF.
6.Behandle forslag om klubbens navn.
7.Behandle forslag om tidspunkt for årsmøtet.
8.Fastsette medlemskontingent.
9.Behandle forslag klubbens budsjett.
10.Behandle forslag klubbens organisasjonsplan.
11.Foreta følgende valg:
a.Leder og nestleder
b.1 styremedlem og 1 varamedlem
c.2 revisorer
d.Representantee til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.
e.Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlemmer for neste årsmøte.
Det skal velges representanter fra begge kjønn iht.NIFs lov.
Avslutning.
Vel møtt
Med vennlig hilsen
Interimstyret
Invitasjon til stiftelsesmøte for ny golfklubb i Aurskog

Post navigation